Essays

Het KAI-logo

Home - Columns - Politiek en maatschappij - Filosofie en psychologie - Wetenschap - Cursussen - Computer - Diversen | Printversie

(nautische historie zeiltijd - historie stoomtijd - zeilcursus - motorbootcursus - evolutieleer - evolutie mens - groepsgedrag)

Bovenstaand logo [kritisch, analytisch, individualistisch] roept op in verzet te komen tegen het toenemende groepsdenken binnen onze samenleving. Groepsgedrag is niet voor niets de belangrijkste thematiek in veel van de voorliggende essays, althans voor zover zij filosofisch,maatschappelijk of politiek van aard zijn. Voor de onderbouwing wil ik graag verwijzen naar: • Groepsgedrag, een erfenis uit ons verleden Biologische onderbouwing en omschrijving van groepsgedrag, met de constatering dat groepsgedrag ooit in de evolutie nuttig was, maar voor de huidige samenleving buiten proporties is en grote risico's met zich meebrengt. En verder naar: • Democratie als exportproduct Dit essay probeert aan te tonen dat democratie niet perfect en ook niet inherent stabiel is, reden voor onze niet aflatende aandacht en zorg. Dat zou ons bescheiden moeten stemmen als wij weer eens overwegen dit gedach- tengoed naar een probleemgebied met "oude" gevestigde macht te exporteren. Politiek voor de generatie van na de Koude Oorlog Hoewel de huidige politieke issues zoals migratie, repressie en milieu dwars door de partijen heen lopen, zijn de politieke partijen in essentie nog altijd georganiseerd volgens het tijdens de Koude Oorlog gangbare spectrum van links tot rechts, reden die wat op de achtergrond geraakte graadmeter weer eens tegen het licht te houden. Privacy of controlestaat? De overheid heeft de laatste jaren step by step ten koste van onze privacy en onze burgerrechten bevoegdheden verworven op gebied van preventie, opsporing en handhaving. Door u het hele pakket vanaf 2001 in één keer on- der de aandacht te brengen hoopt dit essay u te doen beseffen dat de onderliggende hysterie dit niet waard was. De ethiek van het recht en de inperking van de burgerrechten Vele recente inbreuken op de ethiek van ons recht maken ons onverschillig voor de kwaliteit van de rechtstaat. Reden een aantal gevallen tegen het licht te houden vanuit het referentiekader van vier neutrale beginselen. Tenslotte een betoog voor het behoud van de Eerste Kamer, maar dan wel met een aangepast mandaat. Vrijheid van meningsuiting, een kritische analyse De vrijheid van meningsuiting ligt niet alleen onder vuur, zij wordt door een toenemend aantal burgers ook verkeerd geïnterpreteerd en is verworden tot het recht te beledigen. Aanleiding tot een kritische analyse. Hoe betrouwbaar zijn waarneming en informatie? Dit essay beschrijft hoe de perceptie en de verwerking van informatie lang niet zo betrouwbaar en consistent is als wij die ervaren, en analyseert de kwaliteit en het niet-lineaire fragmentarische karakter van de bronnen. Cynisme en scepsis, werktuig of wapen? Cynisme en scepsis kunnen (zelf)destructieve wapens zijn, maar zijn mits goed gebruikt ook onontbeerlijk om in een zich verhardende leefomgeving staande te blijven en om de samenleving zelf alert en gezond te houden.
Naar boven Meer essays


# menno kater - Het KAI-logo
Advertenties