Essays

Copyright en disclaimer

Home - Columns - Politiek en maatschappij - Filosofie en psychologie - Wetenschap - Cursussen - Computer - Diversen | Printversie

(nautische historie zeiltijd - historie stoomtijd - zeilcursus - motorbootcursus - evolutieleer - evolutie mens - groepsgedrag)

(Source Wikimedia Commons - Verantwoording/Acknowledgement) Eenvoudige balg-camera voor 6x6 film English This is a non-commercial website. ▪Copyright: I tried the best of my ability to secure the legal rights on text and images contained in this website. Nevertheless I sincerely apologise if it turns out that I have used protected content without permis- sion. If you can provide evidence that you own the legal rights, then I will attach an acknowledgement or, if you prefer, I will remove the content from the website as soon as possible. ▪Disclaimer: I am not responsible for damages of any kind arising in any way from the content or the use of this website. ▪Reuse of content : -Not allowed for commercial or legal purposes. -Only with due acknowledgment and without giving the impression that it is your intellectual property. -Literal quotes enclosed in double quotes. -No editing or adaptation except cropping. -Message by mail will be greatly appreciated, but is not required. ▪If something went wrong with the copyright: The practical and legal situation regarding copyright to images is so little transparent that it is almost impossible to obtain complete information about the status of the material. If something, despite my extensive precautions, turns out to went wrong then I hope that the holder of the legal rights is willing to tolerate the situation or to warn me by mail. Otherwise, essays who are written to share knowledge and insights with others, just could not longer be written. E-mail: mennokater@gmail.nl Nederlands Dit is een niet-commerciële website. ▪Copyright: Ik heb naar vermogen geprobeerd mij in deze website van het rechtmatig gebruik van tekst en beeld te verzekeren. Ik bied u mijn welgemeende excuses aan als ik desondanks zonder toestemming be- schermd materiaal blijk te hebben gebruikt. Als u kunt aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent, zal ik voorzien in bronvermelding of het materiaal desgewenst zo snel mogelijk van de website halen. ▪Disclaimer: Ik ben niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook voort- vloeit uit de inhoud of uit het gebruik van deze website. ▪Hergebruik: -Niet toegestaan voor commerciële of juridische doeleinden. -Alleen met bronvermelding en niet de indruk wekkend dat het uw intellectuele eigendom betreft. -Letterlijk overgenomen tekst tussen dubbele aanhalingstekens citeren. -Niet bewerken met uitzondering van bijsnijden. -Per mail aanmelden wordt zeer gewaardeerd, maar is niet verplicht. ▪Mocht er iets zijn misgegaan met het copyright: De praktische en juridische situatie met betrekking tot het copyright op beeldmateriaal is zo weinig transparant dat het vrijwel onmogelijk is volkomen zekerheid te verkrijgen over de status van het materiaal. Als er ondanks mijn uitgebreide voorzorgen toch iets mis mocht zijn gegaan, dan hoop ik dat de rechthebbende bereid is de situatie te gedogen of mij per mail te waarschuwen. Want anders zouden essays die bedoeld zijn om kennis en inzichten met anderen te delen, niet meer geschreven kunnen worden. History (Dutch) / Voorgeschiedenis In principe geniet al het tekst- en beeldmateriaal auteursrechterlijke bescherming, ook als dat niet nadrukkelijk wordt vermeld. Tot voor kort was de gebruikelijke gang van zaken bij foto-stocksites dat zij onbedoeld oneigenlijk gebruik van hun afbeeldingen door particulieren gedoogden en alleen ingrepen wanneer hun materiaal illegaal werd ingezet voor professionele doeleinden. Kreeg u desondanks toch een boos mailtje, dan stuurde u per omgaande een vriendelijk mailtje terug met excuses en de belofte beter op te zullen letten terwijl u als de weerlicht de betreffende afbeelding van uw site haalde, en u hoorde er niets meer van. Juist door die vrijblijvendheid is internet een medium geworden dat bol staat van zowel beeld-gedragen als ook beeldbepalende creativiteit. Het is dan ook eeuwig zonde dat enkele foto-stockbedrijven sinds kort niet langer meer waarschuwen, maar direct een disproportioneel hoge schadeclaim sturen. Acknowledgment, general (Dutch) / Verantwoording, algemeen Ik heb in mijn essays uitsluitend gebruik gemaakt van fotomateriaal dat valt onder Wikimedia Com- mons, of van materiaal waarvoor ik schriftelijke toestemming van de rechthebbende verwierf (onder de overeengekomen verplichtingen) of van eigen werk. Als de verantwoording ontbreekt betreft het eigen werk of is de verantwoording weggevallen. Bij essays met veel beeldmateriaal, heb ik soms onder de foto een link geplaatst naar de achterin (in volgorde van vóórkomen) opgenomen uitgebreide verant- woording, naar het voorbeeld van de afbeelding boven deze tekst. Acknowledgment / Verantwoording Afbeelding camera Source Wikimedia Commons - Info - Photo Elektromann, 2004
Naar boven Meer essays


# menno kater - Copyright en disclaimer
Advertenties