Essays

Inhoudsopgave

Columns - Politiek en maatschappij - Filosofie en psychologie - Wetenschap - Cursussen - Computer - Diversen
(nautische historie zeiltijd - historie stoomtijd - zeilcursus - motorbootcursus - evolutieleer - evolutie mens - groepsgedrag)
 Columns De waarde van een mensenjaar
  Het politieke cynisme m.b.t. de gezondheidszorg.
  (45 kB)
Kraakverbod?
  Een voor zichzelf sprekend pamflet vanuit de kraakwereld.
  (550 kB)

 Politiek en maatschappij Democratie als exportproduct
  Dit essay probeert aan te tonen dat democratie niet perfect en ook niet inherent stabiel is, reden van onze niet
  aflatende aandacht en zorg. Dat zou ons bescheiden moeten stemmen als wij weer eens overwegen dit gedach-
  tengoed naar een probleemgebied met "oude" gevestigde macht te exporteren.
  (160 kB)
Politiek voor de generatie van na de Koude Oorlog
  Hoewel de huidige politieke issues zoals migratie, repressie en milieu dwars door de partijen heen lopen, zijn de
  politieke partijen in essentie nog altijd georganiseerd volgens het tijdens de Koude Oorlog gangbare spectrum
  van links tot rechts, reden die wat op de achtergrond geraakte graadmeter weer eens tegen het licht te houden.
  (105 kB)
Internationale conflictmotieven
  De ontwikkeling van de internationale conflictmotieven laat zich moeiteloos extrapoleren naar de toekomst.
  (40 kB)
Het protocolaire denken
  Protocollen kunnen nuttig zijn omdat zij de kosten drukken en de kans op grove fouten verminderen, maar zij
  remmen tevens het initiatief en vormen een vluchtroute voor de structurele stress van de moderne samenleving.
  (47 kB)
Privacy of controlestaat?
  De overheid heeft de laatste jaren ten koste van onze privacy en burgerrechten step by step buitenproportionele
  bevoegdheden verworven op het gebied van preventie, opsporing en handhaving. De hysterie rond onze veiligheid
  genereert een staat binnen de staat die het voortbestaan van onze rechtstaat onomkeerbaar dreigt te vernietigen.
  (96 kB)
De ethiek van het recht en de inperking van de burgerrechten
  Vele recente inbreuken op de ethiek van ons recht maken ons onverschillig voor de kwaliteit van de rechtstaat.
  Reden een aantal gevallen tegen het licht te houden vanuit het referentiekader van vier neutrale beginselen.
  Tenslotte een betoog voor het behoud van de Eerste Kamer, maar dan wel met een aangepast mandaat.
  (120 kB)
Vrijheid van meningsuiting, een kritische analyse
  De vrijheid van meningsuiting ligt niet alleen onder vuur, zij wordt door een toenemend aantal burgers ook
  verkeerd geïnterpreteerd en is verworden tot het recht te beledigen. Aanleiding tot een kritische analyse.
  (71 kB)
De V.S. een democratie en een rechtsstaat?
  De Verenigde Staten claimen vanouds een gidsfunctie als grootste en beste democratie en rechtsstaat van de
  wereld, maar kunnen zij wel aanspraak maken op die kwalificaties? Een kritische analyse.
  (160 kB)
De grenzen van Europa
  Europa zoekt uitbreiding aan zijn oostgrens, maar zullen de toename van het aantal lidstaten en de diepgewor-
  telde culturele verschillen de bestuurbaarheid en daarmee het welslagen van de E.U. niet in gevaar brengen?
  (134 kB)
Manipulatie of censuur?
  Waar is men beter geïnformeerd, in een totalitaire samenleving die bol staat van propaganda en censuur, of in
  de vrije wereld waar de bevolking niet bekend is met de opportunistische manipulatie van de nieuwsstroom?
  (112 kB)

 Filosofie en psychologie Hoe betrouwbaar zijn waarneming en informatie?
  Dit essay beschrijft hoe de perceptie en de verwerking van informatie lang niet zo betrouwbaar en consistent
  is als wij die ervaren, en analyseert de kwaliteit en het niet-lineaire fragmentarische karakter van de bronnen.
  (131 KB)
Vrije wil versus na-ijlend bewustzijn
  Beschrijving van de bizarre na-ijlende relatie tussen een bewust genomen besluit en het handelingsbesluit in de
  hersenen, en de gevolgen van dat na-ijlen voor de vrije wil en voor opvoeding, onderwijs en psychotherapie.
  (153 kB)
Additieve programmering, de strategie achter psychotherapie
  Biologische onderbouwing van psychotherapie, die daarmee duidelijk maakt waarom haaks op elkaar staande
  behandelingen vaak alle werkzaam zijn en waarom behandeling van een langdurig trauma zelf ook veel tijd kost.
  (131 kB)
Groepsgedrag, een erfenis uit ons verleden
  Biologische onderbouwing en omschrijving van groepsgedrag, met de constatering dat groepsgedrag ooit in de
  evolutie nuttig was, maar voor de huidige samenleving buiten proporties is en grote risico's met zich meebrengt.
  (146 kB)
Cynisme en scepsis, werktuig of wapen?
  Cynisme en scepsis kunnen (zelf)destructieve wapens zijn, maar zijn mits goed gebruikt ook onontbeerlijk om in
  een zich verhardende leefomgeving staande te blijven en om de samenleving zelf alert en gezond te houden.
  (53 kB)
Zingeving
  Met dit essay zal ik enkele centrale levensvragen binnen de thematiek van zingeving proberen te beantwoorden
  vanuit zowel het biologisch als het collectief perspectief.
  (134 kB)
  De vier levensfasen en hun relatie tot seks en voortplanting
  Dit essay probeert vanuit een sociaal, hormonaal en evolutionair gezichtspunt de relationele kenmerken
  van een gefaseerde persoonlijkheidsstructuur te beschrijven.
  (83 kB)
  De paradox van de liefdevolle, maar onverschillige God
  Herwaardering van Jung's visie op de ontwikkeling van God in relatie tot de ontwikkeling van de mens, maar nu
  door de welwillende maar tevens analytische ogen van een agnost.
  (148 kB)
De Islam nader bekeken, een praktische gids
  Dit essay onderzoekt de vragen die bij veel niet-moslims leven, en ook bij veel niet-belijdende moslims, over de
  praktijk en de geschriften van de Islam, en zoekt ook enkele wijdverspreide opvattingen en vooroordelen uit.
  (234 kB)
Bijdrage aan de taal-filosofie, de concept-taal coördinatie
  Analyse en voorstel voor het cognitief mechanisme bij de coördinatie van taal en gedachten-patronen.
  (156 kB)

 Wetenschap De vierde dimensie en de platworm-metafoor
  Dit essay probeert een voorstelling te vormen van het intuïtief niet te bevatten fenomeen van een vierde
  ruimtelijke dimensie en demonstreert daarmee tegelijkertijd de kracht van de metafoor als stijlfiguur.
  (151 kB)
Zwerm-intelligentie
  Een kort sciencefiction verhaal dat speculeert over de mogelijkheid van aliens met een hoogontwikkelde zwerm-
  intelligentie.
  (116 kB)
Van micro-organisme tot zoogdier, evolutieleer
  Het eerste gedeelte van dit essay is een bespreking van de basisprincipes van de evolutieleer van cellulair
  niveau tot massa-extinctie, en het sluit af met een analyse van de relaties tussen atmosferisch CO2-gehalte,
  temperatuur, zeespiegelhoogte, zuurstof-gehalte en biodiversiteit.
  Het tweede gedeelte is een beschrijving van de evolutie per geologisch tijdvak, en in relatie tot geologie en
  klimaat, en het sluit af met een analyse van de verspreiding van buideldieren en placentale zoogdieren over
  Afrika, Australië en Zuid-Amerika.
  (13,9 mB)
Van aap tot mens, evolutieleer
  De evolutie van mensachtige tot mens, en de aanpassingen die de oermens moest ondergaan om zich na het
  verdwijnen van de oorspronkelijke leefomgeving staande te houden op de hete droge savannen van Oost-Afrika.
  (5,3 mB)
De Europese zeemachten en hun schepen in het tijdperk van het zeil
  Dit essay is door zijn links, ook naar de verklarende woordenlijst, als naslagwerk te gebruiken voor de zeevaart-
  kundige geschiedenis van West-Europa (vooral vanuit het Nederlands perspectief) en voor de ontwikkeling van
  de scheepsbouw gedurende het tijdperk van de zeilvaart, tot half 19e eeuw.
  (48,9 mB)
De zeemachten en hun schepen in het stoomtijdperk
  Dit essay is door zijn links, ook naar de verklarende woordenlijst, als naslagwerk te gebruiken voor de zeevaart-
  kundige geschiedenis en de ontwikkeling van de scheepsbouw vanaf het begin van de stoomtijd tot half 20e eeuw.
  (27,1 mB)

 Cursussen Opfriscursus zeilen
  Zeilcursus voor gevorderden.
  (6,4 mB)
Opfriscursus motorbootvaren
  Motorbootcursus voor gevorderden.
  (16,6 mB)
De ideale bijboot
  Opklapbare roei-, motor- en zeilboot die met name uitstekend roeit en die opgeklapt binnen de zeereling past.
  (1,9 mB)
De balans-loop, een alternatief voor de loopproblemen bij Parkinson (voor hulpverleners)
  (samenvatting)
  Dit essay introduceert een inherent stabiel alternatief voor de traditionele benadering van de loopproblemen
  bij Parkinson op basis van compensatie van de kritieke voorwaartse balans (essay voor fysiotherapeuten).
  (255 kB, samenvatting 106 kB)
De balans-loop, zelf-hulp brochure voor de loopproblemen bij Parkinson (voor patiënten)
  Dit essay introduceert een inherent stabiel alternatief voor de traditionele benadering van de loopproblemen
  bij Parkinson op basis van compensatie van de kritieke voorwaartse balans (patiënten-brochure).
  (227 kB)
Snelcursus Italiaans, werkt!
  Snelcursus Italiaans die het mogelijk maakt je al na een week in Italië staande te houden. Echt Italiaans leren
  doe je vervolgens door er te leven of door echt les te nemen. Bedoeld als instap- of noodcursus blijken steeds
  meer mensen in het voorjaar de printversie te downloaden en uit terugmeldingen blijkt dat het ook echt werkt.
  (276 kB)

 Computer Computeren met een motorische beperking - Ziekte van Parkinson
  Hoe houdt u uw computer zo goed mogelijk toegankelijk als u last heeft van een motorische beperking.
  (685 kB)
Een handige tool voor HTML, het één-pixel-bestand
  Dit essay helpt u aan 1-pixel GIF-bestanden en zet uiteen hoe u er in uw HTML afbeeldingen en tekst mee kunt
  positioneren, hoe u er gekleurde en/of inschuifbare lijnen mee maakt en hoe u er een afbeelding mee omkadert.
  (157 kB)

 Diversen Diervriendelijke muizenval, doe-het-zelf
  Deze muizenval is de oplossing voor wie te slap of te diervriendelijk is er gewoon een hamer naar te gooien.
  (938 kB)

# menno kater - essays artikelen columns opinies verhalen cursussen